مقدمه:

میزان درجه براقیت سطح عاملی تاثیر گذار از بازگشت نور تاییده شده بر روی سطح می باشد که هر چه این میزان افزایش یابد میزان درجه براقیت سطح نیز بیشتر خواهد شد.

در تئوری کلیه سطوح به سه دسته بسیار براق، نیمه براق و مات دسته بندی میشوند که به اختصار سطوحی بسیار براق نامیده می شوند که بسیار صیقلی و پولیش خورده باشند بطوریکه تصاویر بصورت واضح در آنها دیده شوند و به اصطلاح علمی زاویه تابش و انعکاس نور برروی این سطوح برابر است. 

سطوح نیمه براق و مات به سطوح اطلاق می شوند که زبری و ناصافی بیشتری دارند و نور تابیده شده بر روی این نوع سطوح نه بطور مستقیم بلکه در تمام جهات - بسته به نوع و میزان ناهمواری سطح- پراکنده می شود. 

بطور کل شدت باز تابش از روی این سطوح بسیار کمتر از میزان شدت تابش اولیه بوده و میزان تفرق دسته پرتوهای نور تابشی از هر سطح نسبت به سطح دیگر یا به عبارتی از هر محصول نسبت به محصول دیگر متفاوت است. 

 

ابزاراندازهگیريمیزانبراقیتسطوح : 

بطور کل در کلیه صنایع از دستگاهی واحد به نام براقیت سنج برای اندازه گیری درجه و میزان براقیت کلیه سطوح و محصولات استفاده می شود.این دستگاه دارای یک منبع نوری است که در زمان فشردن دکمه اندازه گیری ، بطور لحظه ای نوری بر روی سطح تابش می نماید و در مقابل شدت میزان بازتابش نور برگشتی را در زوایای استاندارد تعریف شده اندازه گیری و گزارش می نماید. 

 

زوایاياندازهگیريمیزانبراقیتسطح : 

بطور کلی زوایای اندازه گیری به دسته های زیر تقسیم می شوند: 

 

                ·          زاویهتابش 20 درجه،جهتاندازهگیريبررويسطوحبراقبادرجهبراقیتبالاي 70 واحد(GU)

                ·          زاویهتابش 60 درجه،جهتاندازهگیريبررويسطوحنیمهبراقبادرجهبراقیتبین 10 تا 70 واحد(GU)

                ·         زاویهتابش 85 درجه،جهتاندازهگیريبررويسطوحماتبادرجهبراقیتپایینتراز 10 واحد((GU

                ·          زاویهتابش 45 درجه،جهتاستفادهبررويسطوحنیمهبراق،قابلکاربرددرصنایعکاشیوسرامیکو فیلمهايپلاستیکی

                ·         زاویهتابش 75 درجه،جهتاستفادهبررويسطوحبابراقیتبسیارپایین،قابلکاربرددرصنایعتولیدکاغذومحصولاتوینیلیمورداستفادهدرصنایعبستهبندي

 

 

 

 

آمار سایت

نمایش تعداد مطالب
398880
Powered and Designed by Naghshineh Sabz